Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – A4 Studio, Maria Borowiecka z siedzibą w 32-800 Brzesko, ul. L.Solskiego 27, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 869-126-54-54, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: sklepzobrazami.com.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Regulamin – Regulamin tego Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Użytkownik nie będący osobą, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, ,w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu jest zabronione.

Wszystkie towary wykonywane są na indywidualne zamówienie.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji

Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

- akceptacji Regulaminu.

 

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji).

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy.

Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 

Użytkownik może dokonywania zamówień w Sklepie w ciągu 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z wyjątkiem przerw technicznych.

Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza zakupić. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub ich usuwanie.

Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

adresu dostawy,

sposobu dostawy,

sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany w formularzu.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o realizacji zamówienia (status "zamówienie realizowane")

Intensywność oraz nasycenie kolorów nadruku na koszulkach może nieznacznie różnić się od przedstawionego na grafice ( w przypadku naszych projektów), w zdjęcia przesłane przez klienta nie ingerujemy oraz nie gwarantujemy wyraźnego, żywego nadruku. 

 

ZAPŁATA CENY

 

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

DOSTAWA

 

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca ustali z Nabywcą inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

Termin realizacji zamówionych produktów to od 3 do 7 dni roboczych.

 

W okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocnym oraz Bożego Ciała czas realizacji na produkty wydłuża się (14 dni roboczych banery, 30 dni roboczych inne produkty)

Za okres Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Bożego Ciała uznaje się 30 dni kalendarzowych przed wyznaczonym świętem.

Promocja darmowa wysyłka kurierska (w czasie jej trwania) obejmuje wysyłkę jednej paczki po stronie sprzedawcy - w przypadku towarów które nie są wysyłane razem (np banery + obrazy) lub ołtarzy na Boże Ciało (2 paczki ze względu na gabaryty) - jedną przesyłkę pokrywa kupujący

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych: 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: 

utworzenia i zarządzania Kontem; 

obsługi i realizacji Zamówienia; 

przeprowadzenia procesu płatności; 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu; 

rozliczenie usług świadczonych przez Studio A4 Maria Borowiecka jako Sprzedawcy w ramach serwisu; 

obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego; 

nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi); 

1.1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych; 

   2.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: 

archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; 

obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy; 

zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług; 

windykacja należności; 

dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych; 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu. 

Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od StudioA4 Maria Borowiecka lub innych podmiotów (za zgodą StudioA4 Maria Borowiecka) w tym informacji dotyczących produktów lub usług StudioA4 Maria Borowiecka oraz innych podmiotów (za zgodą StudioA4 Maria Borowiecka). 

Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji. 

Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres StudioA4 Maria Borowiecka z siedzibą przy ul. L. Solskiego 27 w Brzesku. 

Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez StudioA4 Maria Borowiecka danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez StudioA4 Maria Borowiecka jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. 

Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru. 

StudioA4 Maria Borowiecka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami. 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Prosimy o sprawdzenie towaru w chwili jego odbioru. Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia go należy zaznaczyć towar nie sprawdzony przy kurierze(dostawcy) i po stwierdzeniu uszkodzeń prosimy skontaktować się z dostawcą w celu sporządzenia protokołu szkody, a nastepnie odesłanie go do nas Pocztą lub na e-mail. Korzystamy z usług DPD Prosimy sprawdzać przesyłki i w przypadku uszkodzenia spisać protokół szkody. Reklamacje nie będą uwzględniane bez podpisanego protokołu szkody w momencie ODBIORU paczki od kuriera – kurier po podpisaniu i odebraniu Paczki ma obowiązek poczekać na sprawdzenie czy zawartość nie jest uszkodzona Reklamowany towar będzie wysyłany ponownie tylko i wyłącznie po rozpatrzeniu reklamacji.. Mamy jednak nadzieję, że żadna przesyłka nie zostanie uszkodzona.

Przesyłka w paczkomacie uszkodzona. Co robić?

Otwierając skrytkę, w zasadzie kwitujemy odbiór przesyłki, nie mając możliwości jej obejrzenia. Warto wiec wiedzieć, co należy zrobić jeśli będziemy chcieli od razu złożyć reklamację. W tym przypadku obowiązuje regulamin operatora. W tym przypadku jako przykład posłuży największy w Polsce operator świadczący usługę paczkomatów – InPost. Zgodnie z § 5 obowiązującego Regulaminu świadczenia Usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o reklamacja może być zgłoszona bezpośrednio przy urządzeniu, z którego odbierana jest przesyłka.

W tym celu należy pozostawić nieotwartą przesyłkę i wypełnić polecenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w urządzeniu ponownie umieszcza paczkę pozostawiając ją do dyspozycji operatora.

Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail odbiorcy, który jest zobowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki do nadawcy.

Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania przesyłki z oddziału. Na tej podstawie dział reklamacji stwierdza zasadność reklamacji lub odmawia jej przyjęcia i w związku z tym podejmuje dalsze czynności.

Zniszczenie odkryte już w domu?

Jeżeli odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki później niż przy jej odbiorze z paczkomatu, wówczas musi się udać do oddziału InPost, w celu sporządzenia protokołu szkody, a następnie zgłasza reklamację. Podsumowując, odbiorca widzi na ekranie opcję „Mam uwagi do paczki”. Po kliknięciu na wskazaną opcję i zeskanowaniu numeru paczki należy ją zostawić w skrytce, aby możliwa była weryfikacja zgłoszenia. Jednocześnie, na adres e-mail adresata przesyłany jest link do formularza reklamacyjnego. W celu złożenia oficjalnej skargi, niezbędne jest wypełnienie wskazanego formularza.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. a poniżej.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,

w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

w przypadku dostarczania prasy,

w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.

Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

 

PRZERWY TECHNICZNE

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

W przypadku, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym.

Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2013-10-17

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności serwisu www.sklepzobrazami.com

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego www.sklepzobrazami.com

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest A4 Studio Maria Borowiecka

z siedzibą w Brzesku ul. L. Solskiego 27, NIP 8691265454.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

     a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

     b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.sklepzobrazami.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.